ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις είναι η υποχρεωτική δήλωση των μαθημάτων στα οποία προτίθεται να εξετασθεί κάθε φοιτητής.

Κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα να δηλώσει 8 μαθήματα για την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου και 8 για την εξεταστική περίοδο Ιουνίου. Την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου, κάθε φοιτητής μπορεί να εξετασθεί, χωρίς νέα δήλωση, σε όσα μαθήματα εκ των δηλωθέντων απέτυχε ή δεν μετείχε στις δύο προηγούμενες εξεταστικές περιόδους του συγκεκριμένου ακαδημαϊκού έτους.

Ο χρόνος υποβολής των δηλώσεων κάθε περιόδου είναι, ο Νοέμβριος για την α' εξεταστική περίοδο (Ιανουαρίου), και ο Απρίλιος για την β' εξεταστική περίοδο (Ιουνίου). Οι φοιτητές ενημερώνονται για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες, τον τρόπο σύνταξης του σχετικού εντύπου-δηλώσεως και την ηλεκτρονική υποβολή.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην έγκαιρη υποβολή δηλώσεως συμμετοχής στις εξετάσεις, διότι η σχετική παράλειψη έχει σαν συνέπεια τον αποκλεισμό από τις εξετάσεις της συγκεκριμένης περιόδου.

Σχετικές ανακοινώσεις για τις δηλώσεις των συγγραμμάτων γίνονται από το Σύστημα Εύδοξος.