ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (ECML/CELV) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV) του Συμβουλίου της
Ευρώπης (ECML/CELV >
Home<https://www.ecml.at/Home/tabid/59/language/en-GB/Default.aspx>)
προσκαλεί νέους πτυχιούχους που προέρχονται από κράτη-μέλη του για
πρακτική άσκηση κατά το έτος 2023-2024.
Προϋπόθεση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων από τη χώρα μας για πρακτική άσκηση
στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών είναι:
1. Η κατοχή Πτυχίου Πανεπιστημιακού Τμήματος Γλώσσας -
Φιλολογίας (ξένης ή/και της ελληνικής) ή/και του Τμήματος Ξένων Γλωσσών,
Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου,
και
2. Η άριστη γνώση της Αγγλικής ή / και της Γαλλικής, επίσημων
γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης, επιπέδου Γ2 (βάσει τίτλου σπουδών),
σύμφωνα με το Κ.Ε.Π.Α./CEFR (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις
γλώσσες / Common European Framework for languages).
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι νέοι πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων
Γλώσσας - Φιλολογίας που κατάγονται ή ζουν σε κάποιο από τα τριάντα πέντε
(35) κράτη-μέλη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV),
μεταξύ των οποίων και η χώρα μας, να υποβάλουν αίτηση για την εν θέματι
πρακτική άσκηση, μέσω του κάτωθι συνδέσμου:
https://www.ecml.at/Aboutus/Traineeship/tabid/1790/Default.aspx
Το σχετικό έντυπο Αίτησης (το οποίο επισυνάπτεται εδώ προς ενημέρωση και
διευκόλυνση των ενδιαφερομένων), πρέπει να συμπληρωθεί online στα Αγγλικά
ή τα Γαλλικά και πριν υποβληθεί, μέσω του ανωτέρω συνδέσμου, να υπογραφεί
στο σχετικό πεδίο από τους υποψηφίους.

Η προθεσμία υποβολής Αίτησης για συμμετοχή στην πρακτική άσκηση του
εξαμήνου Οκτωβρίου - Μαρτίου 2024 λήγει στις 31 Ιουλίου 2023.