ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Προκήρυξη:

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει την έναρξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής και καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλλουν αίτηση από 20/11/2021 έως και 31/03/2022.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

Οι υποψήφιοι φοιτητές των διδακτορικών προγραμμάτων πρέπει να έχουν τα εξής κατ’ ελάχιστον τυπικά προσόντα:

 1. Πτυχίο ΑΕΙ σε οποιαδήποτε ειδικότητα από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα, και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε οικονομικές - κοινωνικές - θετικές επιστήμες είτε από ΑΕΙ του εσωτερικού είτε από αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (ή άλλο αρμόδιο φορέα) ΑΕΙ του εξωτερικού, ή να είναι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integratedmaster) ο οποίος έχει αποκτηθεί μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται σε τμήματα Α.Ε.Ι. και διαρκεί κατ’ ελάχιστον δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα (υποχρεωτικά εξάμηνα για τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών).
 2. Να γνωρίζουν πολύ καλά μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα.
 3. Να έχουν θετική εισήγηση ενός µέλους ∆ΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (κατά την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς τους).

Τα προτεινόμενα πεδία έρευνας, και ο αριθμός των θέσεων ανά πεδίο, που οι υποψήφιοι φοιτητές των διδακτορικών προγραμμάτων ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή, εμφανίζονται παρακάτω:

 1. Τέσσερις (4) θέσεις στα πεδία έρευνας: (α) Άυλες Επενδύσεις και Παραγωγικότητα, (β) Κλαδικές Μορφές και Νέα Βιομηχανική Πολιτική, (γ) Ανταγωνιστικότητα, Ανάπτυξη και Επιβίωση των Επιχειρήσεων σε συνθήκες Κρίσης, και (δ) Ανισότητα και Ανάπτυξη πριν και μετά τις Κρίσεις. (Επιβλέπων: Καθηγητής Θ. Παπαδόγγονας, thpap@ba.uoa.gr)
 2. Τρείς (3) θέσεις στα πεδία έρευνας: (α) Μάρκετινγκ και Τεχνητή Νοημοσύνη, Ρομποτική, Επαυξημένη και Εικονική Πραγματικότητα, Ανάλυση Δεδομένων, Αλγόριθμοι Αναπαραγωγής του Φυσικού Κόσμου, Νευροεπιστήμες, (β) Επιδραστικό Influencer Μάρκετινγκ και Ατομικό Μάρκετινγκ Διάσημων, (γ) Κοινωνικές Καμπάνιες Υγείας, Οικολογικό και Ηθικό Μάρκετινγκ. (Επιβλέπων: Καθηγητής Γ. Τσουρβάκας, gtsourvakas@ba.uoa.gr)
 3. Τέσσερις (4) θέσεις στα πεδία έρευνας: (α) Κλασσική Διοικητική και Λήψη Αποφάσεων, (β) Η Οικονομική Εξάπλωση της Κίνας στον 21 Αιώνα, (γ) Οι Οικονομικές Επιπτώσεις της Διαχείρισης της Ψηφιακής Πληροφορίας στην Παγκόσμια Οικονομία, (δ) Μεθοδολογίες Προβλέψεων και Λήψη Αποφάσεων. (Επιβλέπων: Καθηγητής Δ. Θωμάκος, dthomakos[at]ba.uoa[dot]gr)  
 4.  Τέσσερις (4) Θέσεις στα πεδία έρευνας: (α) Δημοσιονομική Προσαρμογή και Οικονομική Μεγέθυνση (Growthenhancingfiscalconsolidation): η εμπειρία από την πρόσφατη κρίση (β) Προσδιοριστικοί παράγοντες της Διαρθρωτικής Ανεργίας στις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. (γ) Παραοικονομία, Φοροδιαφυγή και Οικονομική Μεγέθυνση (δ) Οι θεσμοί Οικονομικής Διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η πρόσφατη κρίση χρέους (Επιβλέπων: Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Σφακιανάκης gsfak@ba.uoa.gr)
 5. Τρείς (3) θέσεις στα πεδία έρευνας: (α) Στρατηγικές Ανταγωνισμού και Παράγοντες που επηρεάζουν την Απόδοση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών, (β) Η Επίδραση των Χαρακτηριστικών του Διευθύνοντα Συμβούλου και του Διοικητικού Συμβουλίου στην Υιοθέτηση Περιβαλλοντικών πρακτικών, (γ) Μεθοδολογίες και Εργαλεία Βελτίωσης Ποιότητας και Διεργασιών. (Επιβλέπων: Αναπληρωτής Καθηγητής Α. Μαγκούτας, amagoutas@uoa.gr)
 6. Τρεις (3) θέσεις στα πεδία έρευνας: (α) Εφαρμογές Τεχνολογίας Λογισμικού στην Επιχειρηματική Αναλυτική, (α) Λογισμικό και Συστήματα Επιχειρηματικής Αναλυτικής, (γ) Προστασία και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης (Επιβλέπων: Επίκουρος Καθηγητής Δ. Μητρόπουλος, dimitro@ba.uoa.gr)

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση στην οποία να αναγράφεται το πεδίο έρευνας, ο προτεινόμενος επιβλέπων καθηγητής (αν υπάρχει), και η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης (επισυνάπτεται υπόδειγμα αίτησης)
 2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
 3. Αναλυτική Ερευνητική πρόταση 2500 λέξεων τουλάχιστον, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών.
 4. Επίσημα αντίγραφα πτυχίων.
 5. Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας για τα ως άνω.
 6. Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας.
 7. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις (εάν υπάρχουν).
 8. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
 9. Δυο συστατικές επιστολές από μέλη ∆ΕΠ ή εργοδότες.
 10. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

 

Διαδικασίας Επιλογής Υποψηφίων 

Ο φάκελος υποψηφιότητας ελέγχεται από την Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών ως προς την πληρότητα των τυπικών προσόντων. Εφ' όσον ο υποψήφιος πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις, η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών εξετάζει το φάκελο υποψηφιότητας, καλεί τον υποψήφιο σε συνέντευξη και ετοιμάζει εισήγηση σχετικά µε την αποδοχή ή όχι της υποψηφιότητας.

Στη συνέχεια ο φάκελος υποψηφιότητας μαζί µε την εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών διαβιβάζεται στην Συνέλευση του Τμήματος.

Η Συνέλευση του Τμήματος στην οποία διαβιβάστηκε ο φάκελος, σε συνέλευση που πραγματοποιείται στις αρχές του κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, κρίνει αν ο υποψήφιος πληροί τις ουσιαστικές προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος (ΦΕΚ 4823 Τ.Β΄2021), για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και λαμβάνει και την τελική απόφαση περί αποδοχής ή όχι της συγκεκριμένης υποψηφιότητας.

Η αίτηση και τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά κατατίθενται έντυπα ή ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Γρυπάρειο Μέγαρο, Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, 105 59 Αθήνα, 5ος όροφος, γρ.520

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: secr@ba.uoa.gr, Πληροφορίες: τηλ.+30 210 368-9463