ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΙΤΕ 2022-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022.

 

Συνημμένο